Algemene Leverings-, Betalings- en Verkoopvoorwaarden

van Warsteiner Benelux B.V.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden zal worden verstaan onder:

  • 1. Wederpartij: de contractpartij van Warsteiner Benelux in door haar gesloten overeenkomsten. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “wederpartij” dient eveneens te worden gelezen “koper” en vice versa.
  • 2. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Warsteiner Benelux
  • 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot de verkoop van producten welke tussen Warsteiner Benelux en wederpartij tot stand komt, alsmede wijziging en/of aanvulling daarop en alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
  • 4. Producten: goederen zoals die door Warsteiner Benelux op grond van een overeenkomst aan de wederpartij worden verkocht.
  • 5. Prijs: de tegenprestatie, te voldoen door de wederpartij aan Warsteiner Benelux voor de producten die Warsteiner Benelux aan de wederpartij verkoopt op basis van een overeenkomst.

1. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen Warsteiner Benelux en haar wederpartij zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van inkoop – of andere voorwaarden van de wederpartij. Bij twijfel over de vraag of strijdigheid tussen de voorwaarden van Warsteiner Benelux en de wederpartij aanwezig is, prevaleren immer de algemene voorwaarden van Warsteiner Benelux Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet. Warsteiner Benelux en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

In het geval van bierleveranties gelden de algemene voorwaarden van de leverende groothandel, waaronder deze van Warsteiner Benelux haar logistieke partner Beers & Selected Beverages (BSB) te Raamsdonkveer.

2. Offertes/Overeenkomsten

Offertes en overeenkomsten worden per telefax, per E-mail, schriftelijk of anderszins bevestigd. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, ook indien de aanbiedingen een termijn voor de aanvaarding inhouden en worden gedaan onder voorbehoud van goedkeuring directie Warsteiner Benelux. De overeenkomst komt tot stand zodra de order van de wederpartij is ontvangen door Warsteiner Benelux en Warsteiner Benelux met de uitvoering van de order is begonnen dan wel deze (door minimaal twee personen van Warsteiner Benelux getekend) schriftelijk heeft bevestigd. Offertes en overeenkomsten worden persoonlijk aangegaan en zijn niet overdraagbaar naar derden buiten de aan Warsteiner Benelux gelieerde onderneming kan worden overgedragen. Wederpartij mag de offerte of overeenkomst of delen ervan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Warsteiner Benelux aan derden overdragen of uitbesteden. Een door Warsteiner Benelux gegeven toestemming ontslaat wederpartij niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid die uit deze overeenkomst voortvloeit.

3. Prijzen

De prijzen volgens de bij Warsteiner Benelux van tijd tot tijdgehanteerde prijslijsten worden in rekening gebracht. Warsteiner Benelux heeft immer de bevoegdheid (tussentijdse, incidentele of structurele prijsverhogingen aan de wederpartij door te berekenen, ook) prijsverhogingen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege volledig door te belasten.

4. Eigendomsvoorbehoud

Warsteiner Benelux behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de wederpartij afgeleverde producten, totdat al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door Warsteiner Benelux aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren producten, ter zake van de tegenprestatie voor door Warsteiner Benelux krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichtte of te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.

De eigendom van enig door Warsteiner Benelux aan de wederpartij geleverd product gaat derhalve pas over op de wederpartij op het moment dat de wederpartij niets meer aan Warsteiner Benelux verschuldigd is uit hoofde van enige met Warsteiner Benelux gesloten(leverantie) overeenkomst.

Zolang de eigendom van de producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de producten slechts vervreemden of in eigendom overdragen voorzover dit past in haar normale bedrijfsvoering.

De wederpartij zal ervoor zorgdragen de producten waarop het in dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig te behandelen en als zodanig herkenbaar op te slaan.

De wederpartij verplicht zich te allen tijde om Warsteiner Benelux op diens terreinen toegang te verschaffen teneinde de producten terug te nemen, zonder rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling, indien Warsteiner Benelux zulks nodig acht teneinde haar rechten daarop veilig te stellen. Alsdan is de wederpartij verplicht aan Warsteiner Benelux 35% van de bruto verkoopwaarde te betalen ten titel van winstderving, onverlet het recht van Warsteiner Benelux terzake haar volledige schade terzake te verhalen.

De wederpartij dient aan terugneming door Warsteiner Benelux haar medewerking te verlenen op straffe van een boete van EUR 500,– per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door Warsteiner Benelux wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Warsteiner Benelux dit de wederpartij heeft meegedeeld. Alle kosten verbonden met het terugnemen van de producten op grond van dit artikel zijn voor rekening van de wederpartij.

5. Annulering

Indien de wederpartij een gesloten overeenkomst annuleert of niet nakomt kan ter keuze van Warsteiner Benelux aanspraak gemaakt worden op een winstderving van 35% van de bruto verkoopwaarde van de in de overeenkomst begrepen producten als gefixeerde schadevergoeding, onverlet het recht van Warsteiner Benelux terzake haar volledige schade terzake te verhalen.

6. Levertijden

Levertijden zijn voor Warsteiner Benelux streeftijden en zijn derhalve niet fataal. Warsteiner Benelux verplicht zich tot een optimale inspanning teneinde tijdig te kunnen leveren. Bij niet tijdige levering, door welke oorzaak ook, is Warsteiner Benelux nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van de wederpartij. De omvang van die schade en van mogelijke aansprakelijkheid van Warsteiner Benelux wordt in ieder geval beperkt tot 50% van het netto factuurbedrag van de desbetreffende order.

Overschrijding van de levertijd levert geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot annulering van de order.

7. Betaling

Alle facturen dienen per bank te worden voldaan, tenzij Warsteiner Benelux een andere wijze en termijn van betaling toestaat. Deze termijn is maximaal acht dagen.

Bij niet tijdige betaling binnen acht dagen of de nader terzake door Warsteiner Benelux gestelde termijn heeft Warsteiner Benelux recht op de wettelijke rente, te vermeerderen met 4%, vanaf de factuurdatum, dan wel ter keuze van Warsteiner Benelux op de wettelijke handelsrente. Warsteiner Benelux heeft het recht verdere leveranties, ook aan vaste contractanten, te weigeren cq op te schorten totdat alle openstaande facturen, te vermeerderen met rente en kosten, zijn betaald dan wel dat daarvoor, naar genoegen van Warsteiner Benelux, zekerheid is gesteld. Tevens is Warsteiner Benelux gerechtigd bij te late betaling administratiekosten ad. 15,00 EUR.

Indien Warsteiner Benelux in of buiten rechte, kosten moet maken, intern of extern, komen deze immer voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten, die van een enkele aanmaning daaronder begrepen, worden, bij wijze van schadevergoeding terzake, gefixeerd op tenminste EUR 150,00, vermeerderd met de vervallen rente. De wederpartij is in gebreke door het enkele feit van niet betaling binnen de door Warsteiner Benelux gestelde termijn, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is.

Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting, verrekening, opschorting of andere inhoudingen.

8. Statiegeld

Warsteiner Benelux is verplicht door haar geleverde emballage waarvoor statiegeld werd berekend terug te nemen, mits deze in onbeschadigde staat wordt aangeboden. Ten aanzien van niet door haar geleverde emballages behoudt Warsteiner Benelux zich het recht voor deze emballages niet retour te nemen.

Ten aanzien van de levering van verpakking in welke vorm dan ook, waarvoor statiegeld verschuldigd is aan de voorleverancier cq fabrikant, treedt Warsteiner Benelux ten opzichte van koper uitsluitend op als vertegenwoordiger van de voorleverancier cq fabrikant. Restitutie van statiegeld vindt dan ook plaats onder uitdrukkelijk voorbehoud, dat Warsteiner Benelux het door haar betaalde statiegeld van de voorleverancier cq fabrikant zal kunnen terugontvangen. In dat geval, dat Warsteiner Benelux het statiegeld niet van de voorleverancier c.q. fabrikant zal kunnen terug ontvangen, is Warsteiner Benelux verplicht al haar rechten ter zake statiegeld jegens de voorleverancier cq fabrikant aan de koper over te dragen.

9. Bevoegde rechter

Op de overeenkomst in Nederlands Recht van toepassing.
De rechtbank Oost Brabant (voorheen ‘s-Hertogenbosch) is bevoegd van geschillen tussen Warsteiner Benelux en haar wederpartij kennis te nemen. De wederpartij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze forumkeuze.

10. Reclames

Klachten over de geleverde goederen dan wel transportschade dienen schriftelijk, binnen vijf dagen na aflevering van de producten bij de wederpartij aan Warsteiner Benelux te worden gemeld. Bij gebreke van een tijdige melding heeft wederpartij haar recht terzake verloren. Warsteiner Benelux kan, naar haar uitsluitende keuze, de producten retour nemen en de overeenkomst, zonder gehoudenheid tot schadevergoeding, van welke aard ook, behoudens de dwingendrechtelijke, annuleren dan wel vervangende producten leveren. Eventuele precariorechten, verschuldigd ter zake van het gebruik van enig in deze aanvraag bedoeld roerend goed, zijn voor rekening van de wederpartij.

11. Aansprakelijkheid

Warsteiner Benelux sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van door haar aan de wederpartij geleverde producten volledig uit, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Warsteiner Benelux Warsteiner Benelux is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, schade als gevolg van persoonlijk letsel of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door Warsteiner Benelux geleverde producten voor de wederpartij of voor derden mochten ontstaan.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid voor Warsteiner Benelux te allen tijde beperkt tot 50% van het netto factuurbedrag van de betreffende order.

Het recht van aanspraak op de gemaakte bonus cq. kortingsafspraken vervalt na een periode van 12 maanden tenzij anders door de wet bepaald.

12. Reclamemateriaal

Al het door Warsteiner Benelux aan haar wederpartij ter beschikking gestelde reclamemateriaal, in de ruimste zin des woords, blijft haar eigendom. Warsteiner Benelux kan dit te allen tijde, onmiddellijk terugvorderen en ophalen. De wederpartij verplicht zich deze materialen zorgvuldig te behandelen en desnoods deugdelijk te verzekeren. Warsteiner Benelux heeft aanspraak op integrale vergoeding van dit reclamemateriaal, indien dit niet binnen de door Warsteiner Benelux gestelde termijn (onbeschadigd) wordt geretourneerd.

13. Ontbinding van de overeenkomst

Overeenkomsten worden geacht zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te zijn zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf het tijdstip waarop het faillissement en/of de (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij is aangevraagd, staking of liquidatie van, of overdracht van de juridische of feitelijke zeggenschap in diens onderneming dan wel de wederpartij door onder andere beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (een gedeelte) van zijn vermogen verliest.

Door ontbinding van de overeenkomst zullen alle vorderingen van Warsteiner Benelux onmiddellijk opeisbaar zijn. Daarnaast houdt Warsteiner Benelux het recht op volledige vergoeding van de schade die Warsteiner Benelux door de ontbinding lijdt of zal lijden.

14. Garantie

De garantieverplichting zijdens Warsteiner Benelux beperkt zich tot die garantie, die Warsteiner Benelux op de voorleverancier cq fabrikant kan verhalen.

15. Intellectueel eigendom

Wederpartij staat ervoor in dat het gebruik (met inbegrip van de verkoop) van goederen en/of diensten geen inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom. Wederpartij vrijwaart Warsteiner Benelux tegen aanspraken van derden hieromtrent. Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals ten aanzien van specificaties, recepten, werkwijzen, ontwerpen, tekeningen, prestaties, artwork, zowel origineel als de bewerkingen hierop, data, inclusief alle wijzigingen hierop en ander publiciteitsmateriaal, handels verstrekt aan wederpartij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van wederpartij komen blijven onverkort eigendom van Warsteiner Benelux. Warsteiner Benelux wordt ook als maker en ontwerper aangemerkt, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht door wederpartij. Wederpartij is gerechtigd de informatie die verstrekt is door Warsteiner Benelux te gebruiken, echter uitsluitend in verband met en gedurende de looptijd van de overeenkomst en behoudens intrekking door Warsteiner Benelux. Deze informatie is en blijft dus eigendom van Warsteiner Benelux.

16. Verrekening

Warsteiner Benelux is steeds bevoegd al hetgeen zij al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, aan wederpartij verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen wederpartij aan Warsteiner Benelux verschuldigd is.

Het is wederpartij niet toegestaan enige schuld aan Warsteiner Benelux te verrekenen met enige vordering op Warsteiner Benelux. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Naar keuze van Warsteiner Benelux is de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd om van het geschil kennis te nemen, danwel een andere door Warsteiner Benelux aan te wijzen rechter. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Oost Brabant te ’s-Hertogenbosch en zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar of staan gepubliceerd op www.warsteiner.nl.

© 2023 Warsteiner

Cookie-Melding

Deze website gebruikt cookies om statistische informatie te vergaren over de site navigatie om u zo de beste ervaring op onze site te geven en om u relevante advertenties te laten zien. We delen ook informatie van uw gebruik van onze site met onze sociale media, advertentie en analytische partners. Wanneer u doorgaat met het gebruiken van deze website, dan nemen wij aan dat u onze privacy en cookie beleid accepteer.

Accepteer

Vul hier uw geboortedatum in.

Ga naar Warsteiner.nl

Confirm age or choose one of our country websites